Stuur ons een E-mail

 • Bel ons 06 – 10 42 22 33
 • Pesetaweg 105 2153 PJ, Nieuw-Vennep
 • Stuur een Email info@pictureyourmoment.nl

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Picture Your Moment

Algemene voorwaarden Picture Your Moment

Artikel 1. Definities

 1. Offerte: Alle aanbiedingen van de Fotograaf aan opdrachtgever waarmee een overeenkomst wordt aangegaan.
 2. Overeenkomst: Afspraken tussen Fotograaf en opdrachtgever.
 3. Opdracht: Dienst of producten die door Fotograaf geleverd zullen worden.
 4. Fotograaf: Tanja Lammerse van Picture Your Moment Photography, KVK 60360127, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 5. Opdrachtgever: De persoon waarmee de Fotograaf de overeenkomst heeft gesloten, tevens aannemer van de algemene voorwaarden.
 6. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2. Toepassing

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle afgenomen diensten tussen Fotograaf en opdrachtgever, alsmede op offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
 2. Voorwaarden of wensen van de opdrachtgever, welke niet in de voorwaarden staan, gelden alleen indien schriftelijk vastgelegd en ondertekend door Fotograaf.

Artikel 3. Aanbod

 1. Prijzen incl. BTW staan vermeld op de website. Opdrachten welke niet vernoemd zijn op de website zullen overlegt worden door middel van een offerte
 2. Offerte is geldig tot 14  dagen na verzending, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Offertes

 1. Indien opdrachtgever akkoord gaat met de offerte, dient dit schriftelijk vastgelegd te worden door middel van het ondertekenen en retour zenden van de offerte.
 2. Fotograaf houdt zich het recht een opdracht te weigeren indien er na afspraken nieuwe informatie beschikbaar komt waardoor uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar blijkt.
 3. Wijzigingen na aanvaarding van offerte dienen schriftelijk overlegd te worden en kan alleen gewijzigd worden als beide partijen akkoord gaan. Fotograaf kan hierbij de prijsopgave aanpassen.
 4. Beëindiging van de overeenkomst dient binnen 14 dagen van te voren schriftelijk aangegeven te worden. Een al gedane aanbetaling komt ter compensatie van de gereserveerde tijd en datum. Opdrachtgever dient opnieuw een aanbetaling te doen bij een volgende overeenkomst. Bij gegronde reden waarbij onmacht in het spel is, geldt een andere regeling. Onder gegronde redenen voor het annuleren valt; ernstige ziekte van de opdrachtgever, overlijden van de opdrachtgever of overlijden van de naaste familieleden van de opdrachtgever. Opdrachtgever dient voor terugbetaling een rouwkaart te overleggen.
 5. Bij afspraken geldt ten aller tijde dat wanneer de fotograaf door omstandigheden niet aanwezig kan zijn of verhinderd is, de fotograaf daar niet verantwoordelijk voor is. Wel wordt er, indien mogelijk naar een passende oplossing dan wel vervanging gezocht. Indien dit niet mogelijk blijkt, ontvangt opdrachtgever de (aan)betaling binnen 5 werkdagen terug.

Artikel 5. Cadeaubonnen

 1. Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.
 2. Cadeaubonnen zijn 12 maanden geldig na uitgifte. Hierna vervalt de waarde.
 3. Cadeaubon zijn alleen geldig op vertoon van de cadeaubon.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht

 1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen uitvoeren, in stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
 2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotoshoot/reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor de fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen, waaronder het instrueren van andere aanwezigen.

Artikel 7. Levering

 1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, alleen geschatte levertijden. Indien de levertijd onverhoopt niet behaald kan worden, zal fotograaf de opdrachtgever hierover berichten.
 2. Fotograaf levert de digitale bestanden van fotoshoots via WeTransfer. De digitale bestanden dient opdrachtgever te binnen 1 week te downloaden. Hierna komt de link voor de download te vervallen. Het opnieuw toezenden van de digitale bestanden kan administratiekosten met zich mee brengen.
 3. Fotograaf levert de digitale bestanden van opdrachten overlegt d.m.v. een offerte via USB of CD-rom
 4. Levering van een album bij een fotoshoot of reportage zal binnen 2 maanden na de opdracht-datum plaats vinden d.m.v. (pakket)post.
 5. Fotograaf hanteert bij fotoshoots een levertijd van maximaal 2 weken, buiten vakantieperiodes.
 6. Fotograaf hanteert bij opdrachten d.m.v. een offerte een levertijd van maximaal 2 maanden, buiten vakantieperiodes.
 7. Bij fotoshoots is het mogelijk om tegen meerprijs de digitale bestanden eerder te ontvangen. Levering is dan binnen maximaal 2 dagen.

Artikel 8. Vergoeding

 1. Indien door beide partijen geen vergoeding is overeengekomen, worden de prijzen vernoemd op de website, gehanteerd.
 2. Indien fotograaf aanzienlijk hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke noodzakelijk waren zal fotograaf deze doorberekenen aan de opdrachtgever. Dit gebeurd in overleg met de opdrachtgever.
 3. Alle door de fotograaf genoemde prijzen zijn incl. BTW, tenzij anders vermeld.
 4. Bij opdrachten op lokatie wordt een reiskostenvergoeding van €0,25 p/km in rekening gebracht.
 5. Prijzen en offertes genoemd door fotograaf zijn exclusief eventuele parkeer,- e/o entreekosten. Deze kosten zijn voor opdrachtgever.

Artikel 9. Betalingsvoorwaarden

 1. Bij reservering van de opdracht wordt een aanbetaling gehanteerd. De aanbetaling zal 30% van het oorspronkelijke bedrag bedragen.
 2. Opdrachtgever dient fotograaf direct na de shoot het openstaande bedrag te voldoen. Dit kan per pin of cash.
 3. Betalingstermijn van een factuur bedraagt 5 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na ontvangst van de fotobestanden schriftelijk te worden voorgelegd aan de Fotograaf.
 2. Klachten na de in lid 1 genoemde termijn worden niet meer in behandeling genomen.
 3. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 11. Digitale bestanden

 1. Alle gekochte digitale bestanden zijn bewerkt en van hoge resolutie.
 2. Indien opdrachtgever de digitale bestanden ontvangt, heeft opdrachtgever het gebruiksrecht, niet het auteursrecht.
 3. Het is niet toegestaan om de gekochte digitale bestanden te bewerken. De digitale bestanden blijven zoals fotograaf deze heeft afgeleverd. Tenzij anders overeengekomen.
 4. Het is niet toegestaan om digitale bestanden in te sturen voor fotowedstrijden of te gebruiken bij commerciële doeleinde zonder schriftelijke toestemming van fotograaf.
 5. Opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden.
 6. Het auteursrecht van de digitale bestanden blijft ten alle tijden bij Picture Your Moment Photography

Artikel 12. Portretrecht

 1. Fotograaf houdt zich het recht eigen promotionele doeleinden en publicaties gebruiken, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, tenzij anders overeengekomen.
 2. Fotograaf houdt zich het recht de werken te licentieren aan derden ter promotie, tenzij anders overeengekomen.
 3. Bezwaar tegen openbaarmaking van portretten dient voorafgaand schriftelijk vastgelegd te worden met fotograaf.
 4. Afwijkende afspraken dienen schriftelijk vastgelegd te worden.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever dient kinderen, huisdieren en eventuele ander bezoek wat met opdrachtgever mee komt, zelf in de gaten te houden tijdens bezoek aan de studio van fotograaf. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar dit dient wel gemeld en afgehandeld te worden.
 2. Fotograaf is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotograaf.
 3. Fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijking op niet-gekalibreerde beeldschermen en/of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn.

Artikel. 14. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

 1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te passen.
 2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fotograaf aan opdrachtgever gemeld.
 3. Indien opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de opdracht worden beëindigd.

Artikel 15. Acties en modellen oproepen / portfolio-werk

 1. Bij gewonnen acties, gratis of korting, kan er maar één keer een afspraak gemaakt worden. Indien deze afspraak om wat voor reden niet door kan gaan, komt de aangeboden aanbieding te vervallen.
 2. Bij een modellen oproep voor portfolio werk is model zich ervan bewust dat de foto's voor onbeperkte tijd en ten aller tijden gebruikt mogen worden voor alle mogelijk platformen. Indien model dit niet meer wenst, dient deze een bedrag van €250,- te betalen. Na betaling van dit bedrag zal de fotograaf de foto's uit het bestand verwijderen.

Artikel 17. Studio

 1. Het is niet toegestaan om zelf beelden te maken in onze studio e/o tijdens een fotoshoot zonder toestemming van de fotograaf.
 2. Het is niet toegestaan om zelf beelden te maken van het beeldschermen van de fotograaf.

Artikel 18. Spaarzegels 

 1. Bij elke €25,- ontvangt opdrachtgever 1 spaarsticker m.u.v. de kalenderactie en cadeaubonnen.
 2. Bij een volle spaarkaart, 12 stickers, ontvangt opdrachtgever een korting van €10,- bij een eerst volgende boeking.
 3. Per boeking mag 1 volle spaarkaart ingeleverd worden.
 4. Een volle spaarkaart is niet inwisselbaar tegen contanten.
 5. Volle spaarkaarten zijn onbeperkt geldig. 

Algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KVK, 2017